Mahriyah

DONE
Mahriyah

TOOTH POWDER

Rs.700.00
Mahriyah

LIP BALM

Rs.400.00
Mahriyah

LIP PAINT

Rs.800.00
Mahriyah

BODY POWDER

Rs.550.00
Mahriyah

HIGHLIGHTER

Rs.1,000.00
Mahriyah

DETOX MASQUE

Rs.550.00
Mahriyah

WHITE CLAY MASQUE

Rs.1,200.00
Mahriyah

RED CLAY MASQUE

Rs.1,500.00
Mahriyah

GREEN CLAY MASQUE

Rs.1,500.00
Mahriyah

FACE & BODY POWDER

Rs.550.00
Mahriyah

FACE AND BODY BUTTER

Rs.1,000.00
Mahriyah

BEARD BALM

Rs.1,000.00
Mahriyah

VAPORUB

Rs.900.00